REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
exerceo.pl

 
§1
Wstęp
1.   Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu internetowego exerceo.pl znajdującego się pod adresem internetowym exerceo.pl. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz innych osób korzystających z jego usług, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu exerceo.pl
 
§2
Definicje
1.   Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób.
2.   Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują;
3.   Serwis - serwis internetowy Exerceo.pl znajdujący się w pod adresem internetowym www.exerceo.pl, stanowiący platformę internetową, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników i innych podmiotów, które będą zainteresowane wszystkimi lub poszczególnymi usługami oferowanymi przez Serwis;
4.   Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis,
5.   Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane za pośrednictwem tej usługi internetu;
6.   Użytkownik - osoba fizyczna o co najmniej ograniczonej zdolności do czynności prawnych (tj. nieubezwłasnowolniona osoba powyżej 13 roku życia), osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która skutecznie założy Konto w Serwisie, poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto;
7.   Login lub Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie exerceo.pl, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie;
8.   Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła), miejsce w Serwisie z przypisanym indywidualnym i niepowtarzalnym adresem Skrzynki e-mail, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie i jego usługami;
9.   Profil - zbiór informacji, danych i innych elementów przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu exerceo.pl, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu;
10.  Pomoc – usługi świadczone przez Administratora w formie określonej w dziale pomocy Serwisu exerceo.pl, w którym Użytkownik i inne osoby korzystające z Serwisu mogą próbować dowiedzieć się, w jaki sposób należy zrealizować określone działania, aby osiągnąć pożądane cele.
 
§3
Informacje podstawowe dotyczące Serwisu exerceo.pl
1.   Właścicielem Serwisu i domeny exerceo.pl jest Administrator.
2.   Wszelkie uwagi, informacje i zapytania odnośnie Serwisu exerceo.pl mogą być kierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego, lub pocztą tradycyjną na adres Administratora.
3.   Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnianie w sieci internet systemu umożliwiającego dodawanie przez użytkowników Serwisu exerceo.pl tekstów, porad, komentarzy związanych z dietami, ćwiczeniami oraz zdrowym trybem życia. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne lub nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników, związane z przedmiotem Serwisu.
4.   Uczestnictwo w Serwisie exerceo.pl jest dobrowolne oraz nieodpłatne.
5.   Właściciel Serwisu i domeny exerceo.pl nie odpowiada za terści umieszczane przez użytkowników oraz za skutki jakie mogą one wywołać.
6.   Wszelkie informacje umieszczane przez użytkowników serwisu exerceo.pl są własnością portalu
7.   Akceptując niniejszy regulamin zarejestrowany użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie reklam, ofert oraz informacji na indywidualny adres mailowy.
 
§4
Techniczne warunki korzystania z Serwisu exerceo.pl
1.   Techniczne warunki korzystania z Serwisu exerceo.pl, mają znaczenie dla poprawności funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.
2.   Do pełnego korzystania z usług Serwisu exerceo.pl niezbędne jest posiadanie:
a) urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu,
b) aktywnej Skrzynki e-mail,
c) przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW , a także
d) innego odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego wyświetlanie wprzeglądarce plików macromedia flash.
3.   Do prawidłowego korzystania przez Użytkownika z usługi niezbędne jest, aby poza spełnieniem pozostałych wymogów korzystania z Serwisu exerceo.pl przeglądarka zasobów internetowych Użytkownika, o której mowa w powyżej, zapewniała obsługę Java Script oraz plików „cookies”.
4.   Strony internetowe Serwisu exerceo.pl działają w oparciu o technologię plików "cookies". Pliki "cookies" to pliki tekstowe, które zapisywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu exerceo.pl, w celu zachowania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu (są to informacje pozwalające na przykład na rozpoznawanie Użytkowników w Serwisie lub służące do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania z Serwisu). Brak obsługi plików "cookies" przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie powoduje niemożności uczestnictwa w Serwisie exerceo.pl, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu.
§5
Usługi oferowane przez Serwis exerceo.pl
1.   Za pośrednictwem Serwisu exerceo.pl Użytkownik może korzystać z kompleksowej oferty na którą składa się szereg bezpłatnych, w szczególności zmierzających do umożliwienia Użytkownikowi w granicach nie zagrażających życiu i zdrowiu, realizacji specjalnie dla takiego Użytkownika ułożonego systemu żywienia lub systemu ćwiczeń fizycznych, promowania i wdrażania zdrowego stylu życia, obliczania ilości kalorii dla poszczególnych składników żywieniowych i potraw, oraz wymiany poglądów i udostępniania wiedzy na te tematy.
2.   Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu exerceo.pl - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług.
3.   Administrator będzie na bieżąco informował na łamach Serwisu exerceo.pl o każdej zmianie zakresu usług i tego przyczynach.
4.   Podanie Administratorowi adresu Skrzynki e-mail, czy zarejestrowanie w Serwisie exerceo.pl nie pociąga za sobą żadnych kosztów, daje też prawo do korzystania ze wszystkich usług oferowanych w Serwisie.
5.   Wszelkie usługi Serwisu exerceo.pl świadczone są tylko i wyłącznie bezpłatnie, informacje w nim zgromadzone są dodawane przez Użytkowników serwisu i po ich aktywacji.
6.   Wszelkie informacje umieszczane przez użytkowników serwisu exerceo.pl są własnością portalu
7.   Właściciel Serwisu i domeny exerceo.pl nie odpowiada za terści umieszczane przez Użytkowników oraz za skutki jakie mogą one wywołać.
8.   Na stronach Serwisu exerceo.pl mogą znajdować się odesłania do sklepów internetowych oferujących towary wspomagające procesy odchudzania i wykonywania ćwiczeń. Administrator zastrzega, iż podmiotem odpowiedzialnym za relacje związane z danym sklepem internetowym jest każdorazowo podmiot wskazany indywidualnie na stronach tego sklepu i wszelkie roszczenia związane z funkcjonowaniem sklepu lub nabytymi towarami Użytkownicy mogą kierować wyłącznie wobec podmiotu prowadzącego dany sklep internetowy. Administrator w tym zakresie nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
9.   Właściciel Serwisu i domeny exerceo.pl nie odpowiada za terści reklam umieszczonych w serwisie oraz za skutki jakie mogą one wywołać.
 
 
 
 
 
 
§6
Uczestnictwo w Serwisie exerceo.pl
1.   Z Serwisu exerceo.pl mogą korzystać wszelkie osoby fizyczne posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (tj. nieubezwłasnowolnione osoby powyżej 13 roku życia), osoby prawne, oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Dla uzyskania statusu Użytkownika niezbędne jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu i zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie exerceo.pl zakończonej skutecznym założeniem Konta.
2.   Przed przystąpieniem do procedury rejestracji osoba która chce zastosować dietę lub ćwiczenia zamieszczone w serwisie exerceo.pl zobowiązana jest do przeprowadzenia kompleksowych badań lekarskich celem ustalenia wszelkich zaleceń i przeciwwskazań co do sposobu jego żywienia, gdyż Administrator nie odpowiada za skutki zastosowania zaleceń oraz treści przez Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek skutki związane z zastosowaniem treści zawartych w serwisie exerceo.pl.
3.   Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem Skrzynki e-mail i stron Serwisu exerceo.pl, do czego konieczne są również działania Użytkownika.
4.   Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta zakładanego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą, może zostać pozbawiona możliwości skutecznego jego założenia, a co za tym idzie i Profilu o danym Loginie (Nicku) zarezerwowanym czasowo dla tej osoby w Serwisie exerceo.pl, jeżeli ostateczna aktywacja Konta nie zostanie dokonana w okresie czternastu dni od otrzymania wiadomości e-mail z informacjami o kolejnych krokach niezbędnych do skutecznego założenia Konta.
5.   Bez specjalnej zgody Administratora Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Serwisie exerceo.pl, do którego będzie przyporządkowany jego Profil. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody Administratora.
6.   Świadczone przez Administratora za pośrednictwem Serwisu exerceo.pl usługi mają charakter częściowo zautomatyzowany co powoduje, iż mogą być dopasowywane do potrzeb Użytkowników.
7.   Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie exerceo.pl skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
1.   spełnia wszystkie przewidziane w Regulaminie warunki do zostania Użytkownikiem Serwisu exerceo.pl,
2.   zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu, a zgoda ta jest potwierdzana przez każde skorzystanie przez niego z usług Serwisu exerceo.pl;
3.   wszelkie dane i informacje składające się na Profil przekazuje do Serwisu exerceo.pl w sposób dobrowolny;
4.   wyraża zgodę na warunkach określonych w § 7 Regulaminu, na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych i innych informacji i danych przekazanych Administratorowi w związku z uczestnictwem w Serwisie exerceo.pl;
5.   wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od Administratora drogą mailową;
6.   podane przez niego w procesie rejestracji dane są kompletne i rzetelne.

§7
Prywatność, poufność, ochrona danych osobowych
1.   Administrator Serwisu przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności i anonimowości Użytkowników korzystających z usług Serwisu exerceo.pl, oraz zapewnienia bezpieczeństwa powierzanych mu danych.
2.   Administrator zbiera tylko te dane, które są konieczne do należytego świadczenia oferowanych przez Administratora i Serwis usług. Poza przypadkami określonymi poniżej, Administrator nie użyje danych w żadnym innym celu, ani nie wyjawi ich stronie trzeciej chyba, że zostanie na to wyrażona zgoda przez Użytkownika w czasie rejestracji lub w każdym innym terminie, albo do ujawnienia danych Użytkownika Administrator zostanie zobowiązany przez prawo lub na przewidziane prawem żądanie uprawnionych organów.
3.   Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją Serwisem. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Administrator używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (spersonalizowany) dostęp do Serwisu exerceo.pl oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Także cookies są używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z Serwisu przez użytkowników.
4.   Administrator nie zbiera danych co do legalności oprogramowania przy pomocy którego użytkownik korzysta z Serwisu.
5.   Serwis exerceo.pl posiada funkcję zapisu hasła, dzięki której Użytkownik nie musi wpisywać go za każdym razem, gdy chce skorzystać z usług oferowanych przez Serwis. Użytkownik korzystający z tej funkcji lub też udostępniający innym swój login i hasło, czy też niewylogowywujący się z Serwisu exerceo.pl po zakończeniu korzystania z niego, czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko, albowiem poza etapem logowania Administrator nie ma możliwości weryfikacji tożsamości Użytkownika i zablokowania osobom nieupoważnionym możliwości korzystania z Serwisu.
6.   Administrator zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z art. 32 powołanej ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
7.   Aby zapobiec powtórnej rejestracji osobom, których udział w Serwisie exerceo.pl został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z jego usług, Administrator może odmówić usunięcia niektórych danych.
8.   Administrator Serwisu exerceo.pl, dba o najwyższe bezpieczeństwo udostępnionych mu danych. Są one szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Podejmujemy środki mające na celu ochronę bazy Profili i adresów e-mail poprzez ograniczenie dostępu do nich. Tylko wąskie grono uprawnionych osób ma wgląd w dane osobowe użytkowników.
9.   Administrator nie sprzedaje, nie dzierżawi, nie wymienia oraz (poza przypadkami określonymi w Regulaminie) nie udostępnia żadnych danych osobowych znajdujących się w bazie Profili lub w inny sposób mu udostępnionych na potrzeby świadczonych usług.
10.  W publicznych formach kontaktu z innymi Użytkownikami Serwisu exerceo.pl (opinie, komentarze itp.) Użytkownik ujawnia swoje dane osobowe na własną odpowiedzialność i ryzyko.
11.  Informacje podane w Profilu Użytkownika są przez Administratora wykorzystywane wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami oraz w celu realizacji funkcji Serwisu i świadczenia usług.
12.  Administrator może dostarczać swoim Użytkownikom informacje komercyjne podmiotów trzecich (tzw. mailingi) bez fizycznego udostępniania im swej bazy adresów e-mail.
13.  Administrator zapewnia użytkownikom możliwość rezygnacji z otrzymywania korespondencji od Administratora. Może to jednak użytkownikowi uniemożliwić lub znacznie utrudnić korzystanie z Serwisu exerceo.pl.
14.  Poczta elektroniczna kierowana do i od Administratora jest archiwizowana i może być wykorzystana dla celów dowodowych.
15.  Administrator może organizować konkursy dla Użytkowników. W takich przypadkach dane kontaktowe Użytkowników mogą być wykorzystywane do kontaktu z nimi (np. aby powiadomić ich o wygranej). Adresy Użytkowników mogą być dodawane do listy adresowej, wykorzystywanej przy promocji kolejnych konkursów i innych przedsięwzięć marketingowych. Skrócone bądź ocenzurowane nazwiska/Loginy zwycięzców oraz/lub ich adresy e-mail mogą ponadto być wykorzystane na stronie zwycięzców konkursów.
16.  Administrator może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych usług oferowanych przez Serwis, dzieląc się nimi z innymi podmiotami. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.
17.  Zbierane dane Administrator może wykorzystywać także w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, lecz publikacja w tych mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie umożliwiały ujawnienia tożsamości Użytkownika bez jego zgody.
18.  Administrator może także przeprowadzać sondaże zawierające pytania za pomocą poczty elektronicznej lub bezpośrednio na stronach Serwisu exerceo.pl. Dane uzyskane z tego typu sondaży posłużą do tworzenia zbiorowego wizerunku użytkowników wykorzystywanego bezpośrednio przez Administratora, lub przekazywanego partnerom marketingowym. Dane te mogą być przekazywane oraz wykorzystywane w celu publikacji na witrynie oraz w ogólnodostępnych czasopismach jedynie w postaci informacji zbiorczych i bez zgody użytkowników nie są udostępniane w innej formie. Zestawienia takie nie zawierają żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.
 
§8
Rezygnacja z usług, zablokowanie i usunięcie Użytkownika
1.   Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu exerceo.pl według wskazówek podanych w mailu rejestracyjnym.
2.   Konto może zostać zablokowane przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje niemożność korzystania z usług Serwisu exerceo.pl, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:
1.   Użytkownik łamie lub zdaje się łamać (do czasu wyjaśnienia) postanowienia Regulaminu;
2.   Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;
3.   Użytkownik świadomie, lub nieświadomie podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu exerceo.pl, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań;
4.   Użytkownik podejmuje działania które w inny sposób zostaną uznane za szkodliwe dla Administratora, a w szczególności gdy:
§ Login Użytkownika jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami;
§ Użytkownik używa wulgaryzmów na funcjonującym w ramach Serwisu exerceo.pl, albo czacie lub w korespondencji kierowanej do Administratora;
§ Serwis wykorzystywany będzie do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
§ Serwis wykorzystywany będzie niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, albo z dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet.
3.   Konto może zostać całkowicie i bezpowrotnie usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:
1.   Użytkownik łamie postanowienia Regulaminu;
2.   Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;
3.   Użytkownik świadomie, lub nieświadomie podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu exerceo.pl, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań;
4.   Użytkownik podejmuje działania które w inny sposób zostaną uznane za szkodliwe dla Administratora, a w szczególności gdy:
§ Login Użytkownika jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami;;
§ Użytkownik używa wulgaryzmów komentarzach, albo opiniach lub w korespondencji kierowanej do Administratora;
§ Serwis wykorzystywany będzie do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
§ Serwis wykorzystywany będzie niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, albo z dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet.
4.   Wraz z usunięciem Konta, usunięty zostanie z Serwisu na stałe i bezpowrotnie Profil Użytkownika. Usunięcie Konta powoduje zakończenie świadczenia wszelkich usług Serwisu
5.   Administrator odblokuje Konto według własnego uznania, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora, jako sankcja za naruszanie Regulaminu, pod warunkiem, że Użytkownik da należytą gwarancję przestrzegania Regulaminu.
6.   Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone lub usunięte, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Administratora.
7.   Przy powtórnym zakładaniu Konta Użytkownik traci prawo do wszystkich uzyskanych uprzednio przywilejów i ewentualnych promocji dostępnych dla nowych Użytkowników Serwisu exerceo.pl.
 
 
 
§9 Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność
1.   Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu exerceo.pl, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.
2.   Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu exerceo.pl, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.
3.   Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu, udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
4.   Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć Internet (chodzi tu o przeciwdziałanie takim cechom internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.).
5.   Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród użytkowników, a w szczególności poprzez kierowanie do użytkowników treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie.
6.   Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
7.   Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń.
8.   Administrator nie świadczy jakichkolwiek usług medycznych, a tylko udostępnia miejsce umożliwiające umieszczanie tekstów, porad oraz komentarzy które mogą przyczynić się do osiągnięcia pożądanych przez „przeciętnego” odbiorcę celów dietetycznych i zdrowotnych.
9.   Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu exerceo.pl przez Użytkowników, oraz za ich rzetelność i autentyczność.
10.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu exerceo.pl przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny, oraz do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami.
11.  W maksymalnie szerokim zakresie, jak na to pozwalają przepisy prawa, Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników ani wobec osób trzecich z tytułu pośredniej lub bezpośredniej straty lub szkody, ani z tytułu utraty danych, zysku, przychodu lub firmy, bez względu na przyczynę (wynikłą z zaniedbania lub złamania niniejszego Regulaminu lub w inny sposób), nawet jeżeli Administrator mógł przewidzieć taką stratę lub szkodę lub został o takiej możliwości poinformowany.
12.  Administrator nie ponosi też odpowiedzialności za:
1.   skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika;
2.   zawartość innych stron internetowych, które są połączone z Serwisem za pomocą odnośników (linków);
3.   szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
4.   problemy w funkcjonowaniu Serwisu exerceo.pl, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez podmioty trzecie;
5.   korzystanie z Serwisu exerceo.pl przez Użytkowników niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
6.   przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Administratora;
7.   utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu, dysfunkcją sieci Internet lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora,
8.   błędy lub pomyłki w Serwisie exerceo.pl lub treściach publikowanych na jego łamach.
 
§10
Spory i klauzula salwatoryjna
1.   O ile szczególne przepisy nie będą stanowić inaczej, wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora na podstawie niniejszego Regulaminu winny być rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Administratora.
2.   Prawem właściwym dla wszystkich stosunków wynikających z niniejszego Regulaminu będzie prawo polskie, a każda usługa świadczona przez Serwis exerceo.pl będzie traktowana jako wykonana na terytorium Polski.
3.   Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania nie ma to wpływu na ważność Regulaminu w pozostałym zakresie.
 
 
§11
Zmiany Regulaminu
1.   Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w dowolnym czasie zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyny. Informacja o zmianie Regulaminu, jak i nowa ujednolicona wersja Regulaminu będą publikowane na łamach Serwisu exerceo.pl w taki sposób, aby Użytkownik mógł zapoznać się z nową wersją Regulaminu.
2.   Zastrzega się prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:
1.   warunków świadczenia usług exerceo.pl,
2.   warunków korzystania z usług exerceo.pl,
3.   zmianą funkcjonalności Serwisu exerceo.pl,
4.   obowiązujących przepisów prawa.
3.   Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie exerceo.pl, przy czym poinformuje się dodatkowo Użytkownika logującego się do jego konta w Serwisie exerceo.pl o dokonaniu zmian Regulaminu.
4.   Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Użytkownika z usług exerceo.pl rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny.
5.   Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 
§12
Obowiązywanie Regulaminu
1.   Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.
 
§13
Dostępność Regulaminu
 
Treść Regulaminu wraz z wszelkimi załącznikami do niego zawsze dostępna jest w aktualnej wersji do pobrania w serwisie exerceo.pl .
 
 

Katowice, dnia 31 sierpnia 2009 r.

sugestia
Smartcalories
Please wait